Samenwerking Werkplaats Sociaal Domein en Academie Mens en Maatschappij

Samen1Twente gaat de komende jaren samenwerken met de werkplaats Sociaal Domein in het programma Sociale Cohesie en Noaberschap. Hierbij gaat het om het inrichten van formele en informele ontmoetingsplekken in de buurt, het tegengaan van eenzaamheid door bewustwordingsactiviteiten, het leren signaleren van eenzaamheid en verbinden. In dit werkpakket wordt er samengewerkt met  zorg- en welzijnsorganisaties, sport- en/of culturele verenigingen, kerken en andere religieuze gemeenschappen. Er worden pilots ontwikkeld die gericht zijn op het versterken van de sociale cohesie in de wijk. Inspiratie wordt daarbij opgedaan bij onder andere het programma Betrokken buurten van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA).