Eenzaamheid bij ouderen met een migratieachtergrond

Waarom komt eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond nog vaker voor dan onder ouderen zonder migratieachtergrond? En wat helpt om eenzaamheid onder hen te verminderen of te voorkomen? Movisie onderzocht deze vragen door middel van literatuuronderzoek en door het houden van focusgroepen met ouderen zelf. In dit artikel delen ze de oorzaken, risico’s en werkzame elementen uit de literatuur.

In Nederland heeft zo’n 10% van de ouderen (55+) een eerste generatie migratieachtergrond en nog eens 5,5% een tweede generatie migratieachtergrond. In totaal gaat het om ruim 850.000 ouderen. Bovendien zal het aandeel ouderen met een migratieachtergrond de komende jaren stijgen. De migratieachtergrond van deze ouderen is divers: zo hebben veel ouderen een herkomst in voormalige koloniën als Suriname en Indonesië. Ook komen veel van deze ouderen uit voormalige gastarbeiderslanden Turkije en Marokko, of uit buurlanden van Nederland.

Weinig bestaande kennis

Ondanks de (groeiende) omvang en de diversiteit van deze ouderen is het onderzoek over oorzaken en ervaringen van eenzaamheid schaars. Dit terwijl we weten dat eenzaamheid ernstige gevolgen kan hebben en ouderen met een migratieachtergrond een hoger risico lopen op gevoelens van eenzaamheid. Zo laat onderzoek naar ouderen met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond zien dat deze ouderen zich nog sterker of vaker eenzaam voelen dan leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond. Ook kijkt veel onderzoek niet naar de ervaring van eenzaamheid, ondanks dat deze sterk kan verschillen. Daarnaast richt veel onderzoek zich op ouderen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond, waardoor veel ouderen met andere migratieachtergronden buiten beeld blijven. Vanwege weinig onderzoek naar de oorzaken en ervaringen van eenzaamheid onder deze ouderen weten we ook weinig over het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Bestaande aanpakken om eenzaamheid te verminderen en voorkomen lijken niet aan te sluiten bij deze ouderen. Movisie ging op zoek naar wat we wél weten. Wat zijn de oorzaken van eenzaamheid? Hoe voorkomen we die eenzaamheid? En welke kennis ontbreekt nog?

Oorzaken en risico’s

Oorzaken van eenzaamheid worden vaak ingedeeld in drie categorieën: individuele oorzaken, oorzaken in verandering van het sociale netwerk en maatschappelijke oorzaken. Belangrijk om te noemen is dat veel van deze oorzaken dus voor alle ouderen gelden: zowel voor ouderen met als zonder migratieachtergrond. Wel blijkt uit onderzoek dat ouderen met een migratieachtergrond andere risicofactoren hebben waardoor zij meer kans lopen op gevoelens van eenzaamheid.

Individuele oorzaken

Gezondheidsproblemen, zoals verminderde mobiliteit of psychische problemen, kunnen eenzaamheid bevorderen. Gezondheidsproblemen kunnen namelijk sociaal of diepgaand emotioneel contact met anderen moeilijker maken, doordat iemand niet in staat is om contact te onderhouden. Ook kunnen gezondheidsproblemen leiden tot verminderde participatie in de samenleving. Dit kan gevoelens van eenzaamheid vergroten. Verder ervaren ouderen met een migratieachtergrond hun gezondheid op jongere leeftijd (65-) vaak als minder goed dan ouderen zonder migratieachtergrond en hebben zij doorgaans hogere zorgkosten. 

Ook een lagere sociaaleconomische status is een oorzaak van eenzaamheid. Dit vergroot namelijk het risico op verminderde gezondheid. Ook zorgt dit voor minder financiële mogelijkheden tot zorg, ondersteuning en participatie. Veel ouderen met een migratieachtergrond in Nederland hebben een relatief lage sociaaleconomische status, omdat zij vaker werk(t)en in laagopgeleide en minder goed betaalde banen en vaker geen volledige AOW hebben opgebouwd. Deels komt dit door arbeidsmigratie uit de jaren 60 en omdat eerder afgeronde opleidingen en vaardigheden in het land van herkomst vaak anders gewaardeerd worden in het land van aankomst.

Voor ouderen met een migratieachtergrond kan een taalbarrière de kans op eenzaamheid vergroten. Dit kan namelijk het aanvragen van hulp en ondersteuning en het leggen van nieuwe contacten in Nederland moeilijker maken. ‘Elke oudere is uniek en wordt ook gedefinieerd door ervaringen, opleiding, familiesamenstelling en normen en waarden.’

Oorzaken in verandering van het sociale netwerk

Door de migratie wonen familie en vrienden van ouderen met een migratieachtergrond vaak in het land van herkomst. De afstand tot deze dierbaren kan zorgen voor gevoelens van verlies. Ook kan dit ervoor zorgen dat er weinig verbondenheid ervaren wordt met Nederland.

Wanneer mensen ouder worden, verandert hun sociale netwerk. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing of door het overlijden van een partner of vrienden. Dit soort veranderingen kunnen leiden tot eenzaamheid. Maar ook de verwachtingen van het sociale netwerk kunnen oorzaak zijn voor eenzaamheid. Ouderen met een migratieachtergrond hebben vaak een hoge verwachting van hun kinderen over de betrokkenheid bij de familie. Maar deze kinderen kunnen niet altijd voldoen aan de verwachtingen vanwege het eigen werk en gezinsleven. Het verschil in de verwachting en de werkelijke betrokkenheid kan gevoelens van eenzaamheid geven. Daarnaast blijkt dat ouderen met een migratieachtergrond vaker een homogeen netwerk hebben met relatief veel familie en mensen uit de eigen directe kring. Dit vergroot het risico op eenzaamheid wanneer hun netwerk wegvalt.

Maatschappelijke oorzaken

Tot slot zijn er ook maatschappelijke oorzaken van eenzaamheid. Dit geeft het interessante inzicht dat eenzaamheid ook door onze maatschappij zelf gevormd wordt. Sommige risicofactoren voor ouderen met een migratieachtergrond worden gecreëerd in de manier waarop onze samenleving is ingericht en doordat de aanpak van eenzaamheid onvoldoende op deze ouderen afgestemd is.
Een van de maatschappelijke oorzaken heeft te maken met het gemak waarmee ouderen contact leggen met anderen, en hoe dit in onze samenleving mogelijk gemaakt wordt. Zo kan discriminatie zorgen voor uitsluiting van ouderen met een migratieachtergrond, waardoor zij minder zullen participeren in de samenleving en zich minder verbonden voelen met Nederland. Dit kan gevoelens van uitsluiting en eenzaamheid tot gevolg hebben. Ook andere maatschappij-brede factoren spelen hierbij een rol. Denk bijvoorbeeld aan een mogelijke taalbarrière. Dit maakt participatie moeilijker, omdat informatie en hulp vaak niet laagdrempelig en in onbegrijpelijke taal wordt aangeboden. De aanpak van eenzaamheid houdt bovendien lang niet altijd rekening met de culturele achtergrond en gebruiken, waardoor deelname niet altijd aantrekkelijk is voor deze ouderen.

Tussen verveling en vereenzaming

Het KIS onderzocht eenzaamheid onder Marokkaanse ouderen. Hieruit bleek dat zij in plaats van het woord ‘eenzaamheid’, vaker het woord ‘el kant’ gebruiken. Dit begrip ligt tussen eenzaamheid en verveling. Kennis van de achtergrond van ouderen is belangrijk wanneer je wilt spreken over eenzaamheid met hen, en wanneer je zoekt naar manieren om eenzaamheid te voorkomen.

Lees het volledige rapport hier

Eenzaamheid voorkomen en verminderen

Nu we verschillende oorzaken van eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond hebben verkend, rest de vraag over de preventie en aanpak. Want wat helpt om eenzaamheid onder deze ouderen te verminderen en te voorkomen? Movisie schreef een wat werkt dossier over de aanpak van eenzaamheid. Hierin is onder meer de effectiviteit van de aanpak van eenzaamheid bij ouderen onderzocht. Het onderzoek richt zich niet specifiek op ouderen met een migratieachtergrond, maar bevat veel werkzame elementen die voor alle ouderen gelden. Onderzoek dat zich specifiek richt op ouderen met een migratieachtergrond laat zien dat er aan de voorkant meer nodig is wanneer het gaat om deze ouderen. Dit betekent dat er beter nagedacht en samengewerkt moet worden met andere partijen, zoals bijvoorbeeld een belangenorganisatie of netwerk voor migranten, om goed aan te sluiten op de behoeften van deze ouderen.

Wat werkt volgens de literatuur?

Veel werkzame elementen voor ouderen met een migratieachtergrond komen overeen met werkzame elementen die zich niet specifiek op een migratieachtergrond richten. Er ligt echter net een andere insteek of focus in de werkzame elementen voor deze ouderen. Samengevat zijn de werkzame elementen in de literatuur:

Betrek de ouderen in alle fasen van de interventieontwikkeling

Het betrekken van de doelgroep zorgt voor een betere aansluiting bij de leefwereld. Zo worden behoeften, uitgangspunten en verwachtingen van deelnemers meegenomen in het ontwerp van de interventie.

Sluit aan bij de leefwereld

Het aansluiten bij de leefwereld is vooral van belang voor ouderen met een migratieachtergrond en ouderen met een lage sociaaleconomische status. Door middel van ervaringsverhalen, rolmodellen en beelden kan je belevingsgericht werken. Hiermee sluit je aan op ervaringen en herkenbare situaties voor deelnemers. Uitkomsten van een lerende praktijk in Rotterdam laat zien dat het stuk zingeving vaak vergeten wordt in interventies en hier weinig ruimte voor is.

Versterk het zelfvertrouwen van ouderen

De focus op positieve gedachten en mogelijkheden in de interventie draagt bij aan het zelfvertrouwen van ouderen. Literatuuronderzoek van Movisie laat zien dat interventies waarbij gewerkt wordt aan het verminderen van negatieve gedachten effectiever zijn dan interventies gericht op sociale steun, vaardigheden of interactie. Ouderen met een migratieachtergrond en ouderen met een lage sociaaleconomische status kunnen hier extra behoefte aan hebben. Het zelfvertrouwen bij deze groepen is vaak lager door bijvoorbeeld schaamte of onzekerheid rondom het moeite hebben met lezen en schrijven.

Creëer een omgeving waarin ouderen zich op hun gemak voelen

Onderzoek naar interventies laat zien dat het belangrijk is om deelnemers op hun gemak te stellen. Openheid, vertrouwen en het creëren van een omgeving waarin iedereen gelijkwaardig is helpt daarbij. Herkenning in elkaars situatie, bijvoorbeeld doordat achtergronden overeenkomen, is hierin belangrijk.

Werf deelnemers op vertrouwde plekken

Het werven van deelnemers voor interventies is altijd maatwerk. Belangrijk voor het werven van ouderen met een migratieachtergrond is om aan te sluiten bij plekken waar zij vertrouwd zijn en al samenkomen. Maar denk er ook aan dat de (beeld)taal aansluit bij de ouderen wanneer de werving schriftelijk is. Sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap en mantelzorgers kunnen bij het bereiken van ouderen met een migratieachtergrond een belangrijke rol vervullen.

Maak de randvoorwaarden voor deelname toegankelijk

Hierbij gaat het om de randvoorwaarden voor deelname aan een eenzaamheidsinterventie, zoals de bereikbaarheid van de locatie, de hoogte van een financiële bijdrage, het aantal bekende gezichten en of de interventie aansluit op de leefwereld. Zeker voor ouderen met een migratieachtergrond kunnen er bepaalde drempels zijn om niet naar een interventie te gaan, zoals bereikbaarheid. Bij toegankelijkheid hoort dus ook het aansluiten op de leefwereld.

Zorg voor begrijpelijk materiaal

Voor ouderen met een migratieachtergrond kan de Nederlandse taal een belemmering zijn voor deelname aan een interventie. Schrijf- of leesopdrachten sluiten dan ook mogelijk niet aan, net als veel digitale opdrachten voor ouderen. Zorg dat het materiaal in de interventie dus aansluit bij de ouderen of zorg ervoor dat er voldoende ondersteuning aanwezig is om hierbij te helpen.

Uiteindelijk blijkt dat er voor eenzaamheidsinterventies voor ouderen met een migratieachtergrond vooral aandacht nodig is voor de aansluiting bij de leefwereld. Ondanks dat dit makkelijk klinkt, wordt er in de praktijk nog weinig gehoor aan gegeven. Gesprekken met ouderen over hun ervaringen met eenzaamheid kunnen inzicht geven in wat voor hen belangrijk is en hoe interventies hierop aan kunnen sluiten. Ervaringen kunnen namelijk sterk verschillen. Los van de algemene culturele aspecten voor ouderen met een bepaalde migratieachtergrond is het belangrijk om aandacht te hebben voor het individu. Elke oudere is namelijk uniek en wordt niet alleen gedefinieerd door de eigen migratieachtergrond, maar ook door ervaringen, opleiding, familiesamenstelling en normen en waarden.

Movisie voert op dit moment verschillende gesprekken met ouderen met een diverse migratieachtergrond om erachter te komen hoe zij ouder worden en eenzaamheid ervaren. Ook vragen wij hen naar de aanpak van eenzaamheid: hoe zien zij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid voor zich? Met deze inzichten willen we bijdragen aan betere kennis en handvatten over eenzaamheid bij ouderen met een migratieachtergrond.