Criteria aanvraag Coronafonds

Voorwaarden aanvraag projecten

Organisaties, stichtingen, verenigingen, initiatieven kunnen een verzoek tot financiële bijdrage voor projecten bij Samen1Enschede indienen. Voor projecten gericht op eenzame ouderen is een bedrag van € 200.000 beschikbaar.

Een aanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. In de aanvraag dient geformuleerd te zijn hoe het project bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen binnen de gemeente Enschede.

Projecten Versterken Netwerkgerichte Aanpak (totaal € 100.000 beschikbaar)

Aantonen van een integrale wijk- of buurtgerichte aanpak eenzaamheid met netwerkpartners,  vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit cultuur en sport, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Het maximaal aan te vragen bedrag per aanvraag is € 25.000.

Innovatie en Technologie (totaal € 50.000 beschikbaar)

Pilots met aantoonbare werkende technologische producten en innovaties die bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid komen voor een financiële bijdrage in aanmerking. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 10.000 per aanvraag.

Interventies gericht op het ontwikkelen van vraaggericht aanbod (totaal € 50.000 beschikbaar)

Interventies zijn alleen effectief als ze aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de betrokken eenzame ouderen en jongeren. Bij personen die door omstandigheden of gebeurtenissen in een isolement zijn geraakt of dreigen te raken, kan vaak worden volstaan met kortdurende vormen van hulp en ondersteuning. Op basis van interventies wordt er een passend welzijnsaanbod ontwikkeld. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 10,000 per aanvraag.

Om daadwerkelijk met impact bij te dragen aan vermindering van Eenzaamheid in Enschede worden de projecten niet alleen getoetst op het Plan van Aanpak. De projecten zullen geborgd moeten worden op de lange termijn. Op basis hiervan heeft Samen1Enschede gekozen om aanvragen te honoreren waarbij aangetoond wordt dat het project bijdraagt aan een toekomstbestendige aanpak, waarbij de projectaanvrager aantoont minimaal 10% te investeren in uren en/of financiën. Aanvragen onder de € 5.000 worden niet in behandeling genomen. Initiatiefnemers van kleinere activiteiten of projecten kunnen voor advies wel contact opnemen met Samen1Enschede en zich eventueel verbinden met andere aanvragers.

 1. Deelname aan deskundigheidsbevordering gericht op bewustwording is een pré: trainingen, workshops en kennisbijeenkomsten eenzaamheid georganiseerd door Samen1Enschede.
 2. De aanvraag sluit aan bij de gemeentelijke aanpak van eenzaamheidsbestrijding, dat is vertegenwoordigd door Coalitie Samen1Enschede. De aanvraag sluit aan bij het gemeentelijke Inclusiebeleid: ‘Iedereen doet mee’. De aanvrager conformeert zich aan de bouwstenen uit het Plan van Aanpak van Samen1Enschede en neemt deel aan de werkgroepen.
 3. In de aanvraag wordt duidelijk omschreven hoeveel potentiële eenzame ouderen bereikt worden in de gemeente Enschede.
 4. In de aanvraag wordt omschreven hoe er gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers
 5. De activiteiten/het project staan samengevat in een projectplan en zijn voorzien van een dekkende begroting.
 6. De middelen worden uitsluitend ingezet in het jaar 2022 en de uitvoering van het project wordt uiterlijk 31 december 2022 afgerond.
 7. Omschrijf of en zo ja hoe het project na 2022 wordt geborgd.
 8. De aanvrager/organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarbij de aanvrager op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal 3 maanden in de KvK staat ingeschreven.
 9. Om een aanvraag in te dienen maakt de aanvrager gebruik van advies en expertise van het Projectteam Samen1Enschede, ten behoeve van de implementatie bouwstenen projectplan Samen1Enschede in de eigen aanvraag.
 10. Elke organisatie mag maximaal één aanvraag indienen.
 11. De aanvraag wordt ingediend namens de organisatie door een daartoe bevoegd persoon
 12. U stuurt uiterlijk 1 maart 2023 een inhoudelijk en financieel eindverslag van de uitgevoerde activiteiten en de kosten die u heeft gemaakt. U zorgt voor een goede administratie. Dit moet blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, urenadministratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. Bij een controle van een accountant of controller dient u dit aan te kunnen tonen. Bij toekenning van de aanvraag tekent u een verklaring (besluit) waarbij u verantwoordelijk bent voor de uitvoering en de besteding van de activiteiten en gelden. U ontvangt een voorschot van 75% van het toegekende bedrag uiterlijk 1 maand na de toekenning.
 13. Bij toekenning van de aanvraag gebruikt u in al uw communicatie-uitingen het logo of de naam van Samen1Enschede.

Deadline

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2022 ingediend worden bij Samen1Enschede. Het e-mailadres hiervoor is aanvraag@samen1enschede.nl. De aanvragen worden uiterlijk 1 april 2022 beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie beoordeelt op kwaliteit van de aanvraag, gebaseerd op bouwstenen van het actieplan. De beoordeling van de adviescommissie is zwaarwegend: de stuurgroep Samen1Enschede kan alleen op basis van gegronde en urgente beweegredenen afwijken van deze beoordeling.